facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utvecklingskonsult

Expertkompetens i alla skeden

URKRAFT:s utvecklingskonsulter inom partnering och samverkan bidrar med expertkompetens i alla skeden av ett projekts olika processer. I det tidiga skedet är våra utvecklingskonsulter rådgivare och stöd när finansiär/byggherre/beställare ska välja det upplägg som skapar den bästa affären utifrån de mål och förutsättningar som finns. Under upphandlingen fungerar vi som experter inom LOU och i genomförandet blir vi coachande partneringledare för projektets bästa.

UTVECKLINGSKONSULT

Vi deltar från det tidiga idéskedet, vid ett projekts början vid så kallade blanka papper som har en direkt koppling till påverkanskurvan, till genomförandet av den avslutande summeringen, slutworkshopen när måluppfyllnaden och erfarenheten ska dokumenteras. I många projekt är det här en process som pågår under flera år. 

Utvecklingskonsulten är en ”champion” inom partnering och samverkan. Det är precis så man benämner rollen i England där man lagstiftat om att samtliga offentliga projekt ska upphandlas och genomföras med arbetsformen partnering. Där är dessa konsulter utsedda av högre instans för dess specifika kompetens och erfarenhet att arbeta i tidiga skeden med beställaren, för att ta fram de rätta förutsättningarna som ska framgå i förfrågningsunderlag, kontrakt och genomförandeplan för att åstadkomma den mest optimala affären sett utifrån projektet och samhällsutvecklingens bästa.   
I Sverige har vi inte tagit samma steg som i England med en lagstiftning men behovet av kvalificerade tjänster inom partnering och samverkan tilltar i snabb takt. Här har vi istället nivåklassat konsulterna enligt normer från Kammarkollegiet i skala från 1 till 5. 

Konsulten är uppdaterad och kunnig inom affärsutveckling, upphandling, marknadsarbete, anbudsarbete och har verktyg för att stötta i genomförandet hela vägen till projektavslut.  
Utvecklingskonsulten arbetar med alla människor och organisationer som anses vara nyckelaktörer i ett partneringprojekt, det vill säga finansiär, byggherre, beställare, verksamhet, entreprenörer, konsulter, projektörer, underentreprenörer och leverantörer.  

URKRAFT:s utvecklingskonsult arbetar med att utveckla och stötta en gemensam samverkanskultur, utveckla projektets ledarskap, utveckla effektiva team och se till så att fokus hamnar på projektets bästa.  
Vår roll är att vägleda, coacha och inspirera genom utbildningar och workshops i alla skeden av processen.  
Som utvecklingskonsulter inom partnering är vi erfarna, vi har medverkat i många partneringprojekt som varit utmanande och framgångsrika, men också de som inte uppfyllt sina mål.  
Vi har utvecklat projekt, grupper och medverkat i förändringsarbete. Vår ambition är att vi ska göra skillnad, att vi ska anses som naturliga utvecklingsledare som andra gärna lyssnar till och följer.  

Vi är utbildade inom projektledning och/eller beteendeområden med flerårig erfarenhet av att driva grupprocesser i projektteam med olika kompetenser. Vi är kommunikativa och har förmåga att nå fram i tal och skrift på ett lättsamt och trovärdigt sätt.  
I de projekt där vi aktivt medverkar är vår ståndpunkt att vi som utvecklingskonsulter ska anpassa rollen utifrån projektets behov. Därför förslår vi alltid att träffas i det tidiga skedet och går igenom projektets specifika förutsättningar för att lyssna in och skapa en plan som är anpassad utifrån behoven.  
Vi är fristående och neutrala. Det innebär att vi helt och hållet kan ägna oss åt att lyssna in synpunkter på ett objektivt sätt och ge råd utifrån vårt oberoende förhållningssätt. När vi föreslår lämpliga åtgärder gör vi det utan att ta hänsyn till några lojalitetsband. Vi arbetar utifrån mottot ”bästa råden för projektet”.  

I Kammarkollegiets kompetensnivåer står det så här för de nivåer som motsvarar URKRAFT:s utvecklingskonsulter: 

Kompetensnivå 4: 

  • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll. 
  • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år inom aktuell roll. 
  • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp. 
  • Självständighet – mycket stor. 

Kompetensnivå 5: 

  • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden. 
  • Erfarenhet – som kompetensnivå 4. 
  • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning. 
  • Självständighet – mycket stor. 

Rollen som utvecklingskonsult inom partnering och samverkan ska inte förväxlas med rollen som partnering- eller samverkansledare, (läs mer om partneringledare här) där kompetensnivån tillåts variera då de medverkar i en begränsad del av projektet.  

Tveka inte att ta en kontakt med oss på URKRAFT om du vill veta mer.  

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS