facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Frågor och svar

Om partnering

Här våra experter på de mest vanliga frågorna om partnering

Vad är partnering?

Partnering är en arbetsform och ett vedertaget begrepp som använts i många branscher över hela världen i mer än fyrtio år.
 
Arbetsformen partnering används frekvent inom den industriella delen, såsom verkstad-, fordons- och gruvindustrin. Likaså är läkemedelsindustrin, it, teknik, vård och omsorg andra branscher som använder partnering och utöver dem har arbetsformen fått stor genomslagskraft här i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen under de senaste tjugo åren. Den svenska partneringmodellen bygger på inspiration hämtad internationellt ifrån, men den är anpassad till våra svenska förhållanden som mångt och mycket skiljer sig mot omvärlden vad beträffar upplägg, arbetssätt och nomenklatur.

Hur kom arbetsformen partnering till Sverige?

Det var verkstadsindustrin som var först att genomföra projekt med arbetsformen partnering i Sverige. Inom bygg genomfördes det första partneringprojektet för ca 20 år sedan och inom anläggning dröjde det ytterligare några år innan man genomförde projekt med partnering.
 
Under 80 talet uppmärksammade den svenska industrin att de kände sig förbisprungna inom flera olika områden gentemot omvärlden och man var oroliga över sin konkurrenskraft och fortsatta existens. Oron var berättigad och den bestod dels av de många företag som outsourcade sin produktion till östeuropeiska samt asiatiska låglöneländerna och genom det  kunde pressa priserna och vinna marknadsandelar. Och dels av de japanska tillverkarna som på den tiden tog välförtjänt stora marknadsandelar beroende av att de hade en helt annan syn på hur relationerna med leverantörerna skulle fungera. Skillnaden i hur västvärlden hanterade sina leverantörer var markant i jämförelse och man började från svenskt håll intressera sig mer för det japanska sättet att arbeta. Inom URKRAFT hade vi uppdrag åt såväl Volvo som Ericsson som konsulter under sent nittiotal och framåt. Inom byggindustrin känner vi till att man i mitten av 90-talet började få upp ögonen och intressera sig för partnering som arbetsform, men den kultur som då rådde inom branschen med maktövertag och priskonkurrens gjorde att det första partneringprojektet på riktigt handlades upp först i slutet av 90- talet och genomfördes därefter under flera år. Då hade man redan i decennier använt partnering internationellt vid genomförandet av samhällsviktiga projekt i många olika branscher. 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS