facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

3 mars 2022

Milstolpe i sjukhusprojektet i Växjö

Den 2 mars 2022 beslutade regionfullmäktige i Region Kronoberg att ett nytt sjukhus ska byggas i Räppe och att den strategiska partneringen nu går in i Fas 1 med upphandlad entreprenör. URKRAFT har uppdraget som beställarstöd och partneringledare i entreprenaden.

Underlaget som lämnades till politiken för beslut beskrev två alternativ för ett nytt sjukhus i Växjö – att antingen bygga ett nytt sjukhus i Räppe eller att bygga nytt på nuvarande sjukhustomt, Centrallasarettet Växjö.
– Det är en milstolpe som nåtts i och med detta beslut säger Håkan Sundell och Jonny Gustavsson från URKRAFT som blev engagerade redan 2019 som beställarstöd åt Region Kronoberg och som fortsatt i projektet, men nu som partneringledare tillsammans med Kim Berghäll.

Det har länge varit känt att det har behövts ett nytt akutsjukhus i Växjö för att möta vårdens behov. URKRAFTs arbete under 2019- 2021 var att stötta regionen i arbetet med att föreslå och vägleda i processerna med arbetet att ta fram underlag till politikerna så att de kunde välja väg. Uppdraget har bestått i att genomföra analyser och marknadsdialoger samt upphandlingar av konsulter och entreprenör för att nå dit vi är idag och det arbetet har fungerat på ett mycket tillfredställande sätt nämner både Håkan och Jonny.

Underlag för beslut i Regionfullmäktige 2 mars 2022
Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus på befintlig sjukhustomt anges i kalkylen till cirka 8,0 miljarder kronor. Totalt med restvärden och försäljning av mark cirka 8,1 miljarder.
Investeringsutgiften för alternativet att bygga nytt sjukhus i Räppe anges i kalkylen till cirka 7,9 miljarder kronor, med utgift för infrastruktur och exploateringsavtal, samt restvärden och försäljning av fastighet.

Ett enhälligt Regionfullmäktige beslutade 2 mars att:
1. Bygga nytt sjukhus i Räppe i enlighet med de gemensamma förutsättningar som anges i bilaga 1 ”Gemensamma förutsättningar för båda alternativen”.
2. Beslutet innebär att beställning av fas 1 för huvuddelarna sjukhusbyggnaden, servicebyggnaden och yttre mark genomförs.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda finansiering för investering- och driftkostnader i kommande budgetprocesser.

Nästa steg är att förbereda tomten i Räppe för en byggstart som planeras till våren/sommaren 2023.
Eftersom huvudentreprenör upphandlades tidigt i skedet med så kallade blanka papper med strategisk partnering och således har varit med i planeringsarbetet i Fas 0 blir startsträckan betydligt kortare än vid ett upplägg på traditionellt sätt.
Dessutom har det under hösten 2021 genomförts ett parallellt uppdrag med att engagera ett arkitektteam med “gedigen sjukhuserfarenhet” för Fas 1, villkorat att ett beslut för Räppe skulle ske. Efter en urvalsprocess från många arkitektfirmor fick Sweco, White och Arkitema/Link delta i det parallella uppdraget som till slut vanns av Arkitema/Link som är redo att påbörja programhandlingsskedet i augusti.

Mer information om nytt akutsjukhus i Växjö finns att läsa om projektets hemsida – klicka här!

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS