facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

15 april 2021

URKRAFT engagerat i stort sjukhusprojekt

Det planeras för ett nytt sjukhus i Växjö som ska stå klart under 2028. Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut som omfattar att ersätta det befintliga Centrallasarettet Växjö med ett helt nytt akutsjukhus som ska byggas på en ny geografisk plats utanför tätorten.

URKRAFT har varit Region Kronobergs upphandlingsstöd när det gäller upphandling av vårdkonsult som genomfördes för över ett år sedan. Man har också i nära samarbete med regionens projektorganisation för det nya sjukhuset genomfört marknadsanalys, marknadsdialog och upphandling av generalentreprenör. Tilldelning skedde under mars månad. I tisdags 13 april skrevs samarbetsavtal mellan Region Kronoberg och upphandlad entreprenör, Skanska Sverige AB, och i onsdags flyttade nyckelpersoner från Skanska in på det gemensamma projektkontoret där regionens organisation redan installerat sig. Avtalet gäller förberedande planeringsarbeten för det nya akutsjukhuset i Växjö som ska ligga till grund för det investeringsbeslut som är planerat till februari 2022.

Region Kronoberg har bestämt att genomföra projektet med arbetsformen strategisk partnering, och efter upphandling har URKRAFT tilldelats uppdraget som partneringledare.
– Det är med en stor ödmjukhet och en stolthet vi tillsammans med de duktiga medarbetare inom Regionen som vi på URKRAFT under två års tid planerat och genomfört för det upplägg vi nu har att förverkliga, säger Jonny Gustavsson på URKRAFT.
– Vi har varit flera utvecklingskonsulter från oss som haft ansvar för de olika upphandlingarna och det har fungerat väldigt bra. I upphandlingen av vårdkonsulten hade Håkan Sundell en viktig roll och nu i genomförandet av att få ut det som regionen vill se kommer Kim Berghäll ha en viktig roll från oss, avslutar Jonny.

Bakgrund

Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län.
Ett enigt regionfullmäktige tog den 29 maj 2019 ett inriktningsbeslut att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2028.
Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för patienter, medarbetare och regionens ekonomi, vill Region Kronoberg istället bygga ett helt nytt sjukhus. All planering av ett nytt akutsjukhus utgår från att patienten är i centrum. När det nya sjukhuset tas i bruk förväntas sjukvården ha förändrats med nya vårdmetoder, volymer, med reformerade organisationsformer och arbetssätt. Kraven på effektivitet och tillgänglighet ökar, liksom behoven av stimulerande miljöer och mötesplatser för såväl patient som sjukvårdens medarbetare.

De politiska besluten:
Regionfullmäktige har fattat ett antal beslut som förtydligar byggprojektets uppdrag:
• Ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarettet Växjö.
• Lokalplaneringen ska göras i samverkan med medarbetare och invånare.
• Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas.
• Transparens ska råda genom hela processen.
• Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
• Avstämning av byggprocessen ska ske på varje regionfullmäktige.

Förutsättningar för entreprenadupplägg
• Som entreprenadform föreslås totalentreprenad där samverkan mellan parterna ska ske enligt partnering då tidplanen för projektet förutsätter det snabbaste entreprenadupplägget. Andra upplägg får direkt konsekvenser med färdigställandetiden.
• Generalentreprenad föreslås som upphandlingsform, vilket innebär förekomsten av enbart en avtalspart, vilket eliminerar risker med oklara gränsdragningar mellan olika discipliner. Region Kronoberg har då endast en part att förhålla sig till i samband med framtida garantiarbeten.
• En entreprenad för hela huvudbyggnaden (utan att denna delas in i entreprenaddelar) ökar möjligheterna att få del av positiva återupprepningseffekter i produktionsprocessen avseende tid och kostnad.
– Den stora entreprenadssumman innebär ett stort risktagande för de entreprenörer som vill lämna anbud i det fall fasta priser ska lämnas. Risken är stor att få entreprenörer kan lämna pris alternativt att anbudspriset blir för högt för att kompensera osäkerhet i projektet.
– Partnering innebär att entreprenörens kompetens används tidigt i projektet, vilket innebär att färdigställandetiden kortas jämfört med andra samarbetsformer.
• I partnering har båda parter ett inflytande över vilka underentreprenörer och leverantörer som totalentreprenaden anlitar. Detta är t.ex. gynnsamt för den lokala arbetsmarknaden om en part har ett större uttalat intresse för mer lokalt nyttjande av arbetskraft.
• Fullständig ekonomisk öppenhet ökar möjligheten att uppnå de ekonomiska uppsatta målen.
• Fullständig transparens i avtalsförhållandet går hand i hand med regionfullmäktiges beslut om att ”Transparens ska råda genom hela processen”.
• Det finns signaler från marknaden att ett traditionellt upplägg utan partnering, där fasta priser ska lämnas, innebär ett för högt risktagande i ett sådant här stort projekt. Risken är att ett fast pris som då lämnas blir för högt, eller att en seriös marknad avstår att lämna anbud.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS