facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

29 juli 2020

Västvatten arbetar med strategisk partnering

Torsdag 2 juli hölls startmöte i Västvattens lokaler i Uddevalla där det strategiska partneringkontraktet undertecknades mellan Västvatten och Skanska. I ett nära samarbete kommer man tillsammans arbeta fram en detaljerad planering och en resursplan för entreprenaden bestående av flera olika huvuddelar ledningsomläggning gällande VA med tillhörande arbeten.

– Det känns glädjande att vi nu har kommit igång och mina förväntningar är att vi fortsatt ska har bra flyt såväl i vår planering som i utförandet för att uppnå en bra kvalitet och nöjd drift, säger Mikael Svensson, chef för projekt Västvatten.

Västvatten har valt arbetsformen strategisk partnering med entreprenadformen totalentreprenad för att hantera de utmaningar man i handling inte kan beskriva utan en bredare involvering av flera aktörer. Avsikten är att kunna leverera ett projekt som ger en ökad samhällsnytta. Det innebär bland annat att Västvatten vill säkerställa vattenleveranser till brukare och att arbeten i entreprenaden ska bidra till renare sjöar och hav.

Lars Ålander som är Västvattens ombud ser fram emot samarbetet och förväntar sig en öppenhetskultur:
– För mig är det viktigt att man känner så stor tillit till varandra att man bidrar med förslag och idéer inom alla områden. Det gör i så fall oss alla bättre och vi skapar en lärande kultur. Just erfarenhetsåterföringen från varje huvuddel och att vi lär av varandra är ett av målen med att genomföra detta i strategisk partnering, säger han.    

Många av Uddevalla kommuns gator och vägar har en gammal beläggning vilken behöver ses över och bytas ut, och till det även ett ålderstiget ledningsnät. Entreprenaden bygger på att i samband med det omläggningsarbete av gator och vägar som skall göras i kommunen även byta ut eller renovera det gamla ledningsnätet för VA och dagvatten.
Omläggningsarbetet är inte begränsat till gator och vägar utan kan även komma att gälla nya sträckningar föranlett av förstudie och projektering under fas 1. Ny sträckning kan exempelvis beslutas för att bland annat slippa gräva upp samma gata flera gånger. Dessutom kan flytt av VA-ledningar ingå i entreprenaden för att möjliggöra exploatering av kommunal mark. Det är en komplex projektmiljö med flera utmaningar:

• Bristfälligt dokumenterade ledningar
• Gammal ledningsstandard skall möta ny
• Markföroreningar
• Korsande ledningar och annan markförlagd infrastruktur i samma område.
• Trafik
• Kommunikation med allmänhet och övriga intressenter (tredje man)

Huvuddelarna kommer i huvudsak att vara i Uddevalla kommuns tätort, men även andra delar av kommunen kan komma att bli aktuella. Skanska kommer att svara för att samordning av arbetet med verksamhetsutövare och fastighetsägare inom de aktuella områdena så att överenskommelser avseende bland annat entreprenörens transporter, schaktningsarbeten och beläggningsarbeten kan ske för att exempelvis undvika stopp i viktiga leveranser.

Johan Johansen är Skanskas ombud i det strategiska partneringsamarbetet och han är noga med att poängtera att man i detta upplägg har alla möjligheter att göra partneringprocessen på riktigt. Att man får möjlighet att bygga Teamet tillsammans från början för att sätta gemensamma mål och leverera dem tillsammans som ett vinnande lag, vilket kommer utveckla både Västvatten och Skanskas organisationer.
– Nu har vi möjlighet att utveckla partneringen som arbetssätt till nästa nivå strategiskt och operativt. Dessutom skapas en stor samhällsnytta för Uddevallaborna när våra båda organisationer delar med sig av varandras kompetenser för att leverera projekten i rätt tid, med rätt metodval, i rätt omfattning till rätt totalekonomi, avslutar Johan Johansen, Skanska.

URKRAFT:s utvecklingskonsult Jonny Gustavsson har varit upphandlingsstöd åt Västvatten under framtagandet av upphandlingsdokumenten och fungerat som stöd vid genomförandet av utvärderingen, men inte deltagit vid poängsättningen av anbudsgivarnas inlämnade anbud.
Jonny fortsätter även som partneringledare i projektet.
– Det känns väldigt inspirerande att få möjlighet att vara projektets coach då båda organisationerna har höga ambitioner om vad de vill åstadkomma tillsammans, säger Jonny.

Läs mer om Västvatten på deras hemsida – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS