Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Mikael Torstensson på Norrporten - Partnering? Självklart.

Mikael Torstensson tycker det är otroligt viktigt att få alla aktörer engagerade i diskussionen under hela projektet.

Mikael Torstensson berättar om projektet Domstolarna i Jönköping där Jonny Gustavsson från URKRAFT var partneringledare och avslöjar vad partnering betyder för honom.

Norrporten är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar, främst centralt belägna, kommersiella fastigheter med hög kvalitet. Fastighetsbeståndet finns på orter med långsiktig utvecklingskraft längs E4-korridoren, från Luleå i norr till Hamburg i söder.

Domstolsbyggnaden i Jönköping, rättscentrum i Örebro, stadshuset i Sundsvall och det offentliga stadsrummet i Luleå är bara några exempel på projekt som Mikael har varit och är involverad i. Gemensamt för dessa är att de alla bedrivs i partnering. Mikael kan inte tänka sig att arbeta på något annat sätt.

– Partnering känns helt enkelt för mig som det lämpligaste och naturligaste, men inte nödvändigtvis enklaste, sättet att arbeta för att uppnå det som alla vill ha ut av byggprojekten, säger han.

Partnering är...

Det finns ingen officiell definition för vad partnering är, men Mikael har genom åren samlat på sig en mängd beskrivande uttryck och fraser som för honom hör ihop med framgångsrik partneringsamverkan.

– Partnering är gemensamma mål, med eget ansvar att se till så att målen infrias, säger han. Partnering är att tillsammans diskutera sig fram till de bästa lösningarna, istället för att sitta ensam och hålla inne med det man känner till. Partnering är att ha en trevlig resa medan man ger allt för att åstadkomma bästa möjliga slutprodukt.

Vikten av en partneringledare

Mikael ligger långt framme i sitt tänk när det gäller partnering. Han har sedan länge insett vilken potential som finns i samarbetsformen. Han har förstått att om alla aktörer drar åt samma håll och gör projektet till en verkligt gemensam angelägenhet, är möjligheterna oändliga. Men för att partnering ska fungera krävs att alla berörda parter tror på samarbetet, samt förstår hur ”partneringtänket” fungerar.

DET GÅR INTE BARA ATT TÄNKA "HEJ OCH HÅ" OCH HOPPAS ATT SAMARBETE SKA FLYTA PÅ."

– Det är en otroligt viktig parameter att få alla aktörer engagerade i diskussionen under projektet, förklarar han. Det går inte bara att tänka ”Hej och hå, nu ska det funka” och hoppas att samarbetet ska flyta på problemfritt, för det kommer det inte att göra. Man måste ha en partneringledare, som föreläser, förklarar, håller i workshops, riktar frågor till samtliga inblandade, ställer saker på sin spets, träffar underentreprenörer och gör uppföljningar av hur de involverade mår och upplever projektet.

Mikael tar en paus för att tänka igenom om det är något han har missat angående en partneringledares uppgifter. Efter ett tag tillägger han:

– Dessutom är det viktigt att partneringledaren samlar alla för analys och utvärdering i slutet av projektet, för det är när allt står klart som man verkligen kan dra nytta av att reflektera över vad som fungerat och vad som inte fungerat och vad som bör göras annorlunda i nästa projekt. Det är sådana avslut man samlar erfarenhet ifrån.

Må bra med partnering

Mikael Torstensson träffade partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT för första gången då de båda jobbade med den nya domstolsbyggnaden i Jönköping. Byggnaden har en area på cirka 9 000 kvadratmeter, sex plan samt ett garageplan och en projektkostnad på drygt 200 miljoner kronor. I projekt av den storleken är det av yttersta vikt att samarbetet och kommunikationen fungerar och involverar alla parter.

– Det var bra att ha Jonny där som partneringledare. Vi talar samma språk, han och jag, säger Mikael. I partnering gäller det att alla aktörer litar på varandra, hjälper varandra och uppmuntrar varandra, vilket alla verkligen gjorde i Jönköping.  Allra oftast brukar det visa sig att såväl konsulter och entreprenörer som beställare mår väldigt bra i partneringprojekt. Jag arbetar gärna med entreprenörer som har jobbat i samarbetsformen tidigare, då brukar det gå mycket snabbare att komma igång och samarbetet flyter mer naturligt när alla vet vad som förväntas av dem. För mig är det självklart att arbeta med partnering i stora projekt, allt annat känns dött.

Partnering framgångsrikt internationellt

I Storbritannien har britterna kommit till samma slutsats. Staden Birmingham baserar numer i egenskap av officiell byggherre all verksamhet inom bygg och underhåll på partnering. Satsningen har visat sig helt rätt; flera projekt håller både budget och tid bättre. På grund av alla sina fördelar har partnering blivit standard i brittiskt bygge. Riktigt så långt kommen är ännu inte den svenska byggbranschen. Mikael har sina misstankar om varför det förhåller sig så.

DET VAR BRA ATT HA JONNY DÄR SOM PARTNERINGLEDARE."– Många är nog rädda för öppenheten, rädda för att inte längre vara ”vi” och ”dem”, säger han. Kanske gruvar de sig inför att man ibland gör val som inte är föreslagna i handlingarna, när man hittar mer kvalitativa och totalekonomiskt bättre lösningar. Om alla verkligen tänker till och engagerar sig ända från början behöver det inte ens kosta mer, fastän kvaliteten blir bättre. Det handlar bara om effektivt arbete, att de olika stegen i byggprocessen avlöser varandra utan onödiga väntetider eller förseningar. Istället för att lägga timmar på att en enskild produkt måste kosta precis si eller så funderar vi tillsammans ut kreativa lösningar som gynnar hela projektet.

Ett enda projekt finns det som Mikael, i brist på andra aktörer, inte arbetar med i partnering. Och det är det egna hemmet i Sundsvall.

Partnering i tre ord enligt Mikael:

Engagemang, eget ansvar, gemensamma mål

Skrivet av: Emma Axberg