Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Thorbjörn Lidvall förespråkar partnering i alla lägen

Tre våningar renoveras, och två helt nya våningar byggs till i partneringprojektet Vesslan på Roddaregatan i Vänersborg. Thorbjörn Lidvall är mycket tillfreds med hur arbetet fortlöpt.

– Vänersborgsbostäder är oerhört nöjda, berättar han, vilket känns fantastiskt för vår del, eftersom det allra viktigaste för oss när vi bygger är att kunden blir nöjd. Därför tycker jag om att arbeta i partnering – ständiga möjligheter till att förändra och förbättra under processen ger ett slutresultat som överensstämmer med allas förväntningar.

Partnering vinstskapande
Partnering är en mycket framgångsrik samarbetsform som bygger på att förhållandet mellan alla aktörer i ett projekt präglas av respekt och öppenhet. Thorbjörn har arbetat i ett stort antal partneringprojekt, och tycker utan tvekan att det är det bästa sättet att jobba.

– Jag är en stor förespråkare av partnering i alla lägen, avslöjar han. I partnering tillvaratas allas kunskaper, vi får en bättre process, en bättre slutprodukt och en nöjdare kund. Genom att involvera alla aktörer som man gör i partnering skapas en unik vinst-vinst situation där alla parter samarbetar effektivt tillsammans mot en gemensam målbild.

Partnering är en form som vi kan räkna med i framtiden, utan tvekan.  

Partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT anlitades för att hjälpa Vänersborgsbostäder i anbudsskedet samt för att närvara som en neutral part i projektråden. 

– Det är alltid bra att ha någon med som står lite vid sidan om, påpekar han. Det var av stor nytta att ha en opartisk deltagare närvarande.

Givande med partnering
Den första etappen är avslutad sedan länge. I december 2011 flyttade hyresgästerna in och reaktionerna på de nya lägenheterna har varit genomgående positiva.

– Ja, etapp ett motsvarade utan tvekan alla förväntningar, säger Thorbjörn. Men etapp två blev ännu bättre, för nu har vi kunnat dra lärdom av hur vi arbetat tidigare och effektiviserat processen ytterligare. Ur det perspektivet är det dessutom mycket givande att arbeta i partnering, eftersom vi tack vare kommunikationen alla parter emellan har fullständig kunskap om vad som fungerat och inte fungerat i etapp ett.

I partnering tillvaratas allas kunskaper; vi får en bättre process, en bättre slutprodukt och framförallt en nöjdare kund.

Thorbjörn är inte ensam om att förespråka partnering. Skanska bedriver sedan flera år mer än hälften av sina projekt i samarbetsformen och det sker ständiga satsningar på att utveckla och öka förståelsen för partnering ytterligare. Något som Thorbjörn menar att det finns en stor mening i.

– Fler och fler kunder intresserar sig för partnering, allteftersom de får upp ögonen för vilka möjligheter att påverka och inkluderas i projektet som samarbetsformen för med sig. Partnering är en form som vi kan räkna med i framtiden, utan tvekan.  

Partnering i tre ord enligt Thorbjörn:
Samarbete, kundnöjdhet, ständiga förbättringar