Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Anders Melin om framgångsnycklar och trivsel på jobbet

”Uppskattning och en känsla av samhörighet – det är två faktorer som motiverar mig att göra ett riktigt bra arbete. Ärligt talat, så tror jag att det gäller för de allra flesta personer i de allra flesta sammanhang.

Anders Melin är sammanhållande arkitekt för teknikkonsultföretaget Swecos vårdverksamhet. Företaget har cirka 50 arkitekter som på heltid arbetar med vårdprojekt och på referenslistan står bland annat Universitetssjukhuset i Örebro, Tehuset i Borås, Angereds Närsjukhus i Karlstad, Falu lasarett, Huddinge sjukhus samt Södersjukhuset och S:t Görans i Stockholm.

- Det krävs mycket tekniskt tänk när vi utformar sjukhus för att byggnaden ska fungera så effektivt som möjligt. Men vi får aldrig glömma att det är människorna, patienten och personalen som är det viktiga, att det är för dem vi bygger huset. 


VIKTEN AV DELAKTIGHET

Anders betonar hur viktigt det är att verksamheten involveras i byggprocessen. Kontinuerlig dialog med kund och brukare gör det betydligt lättare att rita rätt från början.

- Faktum är att ”samhörighet” enligt min erfarenhet är något av ett nyckelord i ett lyckat projekt. Bygg- och fastighetsbranschen är känd för att vara rätt konservativ och det finns tyvärr en tradition av att var man gör sitt – och inget mer. I de projekt där jag varit involverad som präglats av gemenskap mellan aktörerna har processerna inte bara fortlöpt smidigare – de har dessutom varit betydligt roligare. Som konsult blir man delaktig i processen på ett helt annat sätt i partnering än traditionellt. Vi har betydligt bättre möjlighet att stämma av produkterna, diskutera frågor som kommer upp under resan och hitta rätt kvalitet i projektet.

 

SAMARBETA OCH IFRÅGASÄTTA

Efter att ha varit delaktig i flertalet framgångsrika partneringprojekt kan Anders konstatera att det inte finns något annat sätt som han hellre jobbar i.

De allra flesta som en gång har jobbat i partnering fortsätter att jobba i partnering. Allteftersom fler inser hur mycket vi har att vinna på att samarbeta, i såväl mjuka som hårda frågor, så tror jag att detta är en samverkansform som kommer att växa i Sverige.

Partnering handlar om att lära sig samarbeta, men också att våga ifrågasätta för att hitta ännu bättre lösningar.

För att en partneringprocess ska bli framgångsrik krävs dock att det verkligen är partnering som aktörerna jobbar i – inte bara på pappret utan även i praktiken. Anders Melin påpekar hur viktigt det är att man vid behov ger de som har mindre partneringvana tid att lära sig vad samverkansformen handlar om – annars finns det risk att man går miste om partneringens fulla potential.

- Partnering är tillit, respekt och engagemang. Vi lär oss av varandra och vi lyssnar på varandra. För att lyckas med detta måste vi ta oss tid att utveckla vår samverkan och skapa en balans, där ingen aktör kör över någon annan på grund av att man befinner sig på olika erfarenhetsnivåer av partnering. Det handlar om att lära sig samarbeta, men också att våga ifrågasätta för att hitta ännu bättre lösningar. Därför är det ytterst viktigt att ha en delaktig partneringledare som ser till att projektet bygger på genuin öppenhet och ärlighet mellan alla parter.

 

NYCKELN TILL FRAMGÅNG?

Vad är då nyckeln till ett framgångsrikt projekt? Frågan ställs ofta och svaret varierar ständigt, beroende på vad man väger in i uttrycket ”framgångsrikt”. Är det viktigaste slutkostnaden? Ligger betoningen på att hålla en viss tidsplan? Är det kvaliteten på produkten som räknas? Eller är det trivseln för de involverade i projektet som avgör? Anders Melin tror att vad än svaret må vara, så är nyckeln för att hitta nyckeln att redan tidigt i projektet se till att alla aktörer har samma fokus: Ett gemensamt mål.

När jag får uppskattning för mitt arbete trivs jag, och när jag trivs gör jag mitt jobb bäst" 

I ett projekt finns mycket olika viljor beroende på vad för erfarenheter och kunskaper vi har sedan tidigare. Kanske kan det upplevas som, inte direkt skrämmande, men osäkert att låta alla dessa röster komma till tals när ett hus ska byggas. Men med ett gemensamt mål blir effekten den motsatta. När vi drar nytta av allas lärdomar samtidigt som vi strävar åt samma håll skapar vi förutsättningar för en oerhört stark organisation – och ett fantastiskt projektresultat.

Vad som är allra viktigast för att Anders själv ska trivas i ett projekt? Efter en stunds tystnad kommer svaret:

Uppskattning och en känsla av samhörighet – det är två faktorer som motiverar mig att göra ett riktigt bra arbete. Det raljeras en del om oss konsulter – vi tänker enbart på utseende, bryr oss bara om att rita på vårt och så vidare… ett sådant klimat är inte direkt entusiasmerande att arbeta i. Däremot när jag får uppskattning för mitt arbete, en möjlighet till dialog med de andra i projektet och känner mig som en viktig spelare i ett teamarbete – då trivs jag, och det är när jag trivs som jag gör mitt jobb allra bäst. Ärligt talat, så tror jag att det gäller för de allra flesta personer i de allra flesta sammanhang.