Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Ann Kalla, projektsamordnare Luleå kommun

"Jag jobbar i Luleå kommun på barn- och utbildningsförvaltningen som projektsamordnare för våra skolor.För mig, både i min yrkesroll och som person, känns det viktigt att ha nära kontakt med tekniska förvaltningen. Samtidigt är verksamhetens behov givetvis alltid mitt största fokus och fastän jag alltid strävar efter att föra en tydlig dialog med alla parter i projekt händer det, tyvärr, att verksamhetens behov missförstås eller förbises. Jag har ofta upplevt att det finns ett glapp i kommunikationen mellan verksamheten i en skola och entreprenören som ska bygga skolan. 

Tät kommunikation viktig 

Partnering skulle kunna bidra till ökad förståelse för verksamheten, byggherren och ja, att alla parters intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt, tror jag. I vissa fall har det hänt att en projektledare blivit för stark, vilket blivit en försvårande omständighet för oss eftersom vi upplevt att man inte hörsammat verksamhetens behov ordentligt. Ju tidigare man kommer in i bilden och får förståelse för vår verksamhet desto bättre. Vi kan aldrig ställa några högre krav på lokalens beskaffenhet än vad som skulle vara normalt men vi har ett behov av att göra något där vi kan bedriva verksamhet. Tekniska förvaltningen å sin sida har ett behov av att hålla nere kostnaderna, och det ska vi ju alla ha, men inte på bekostnad av att vi inte kan bedriva en bra verksamhet. Är du i partnering så pass lyhörd i det här sammanhanget som jag uppfattade på utbildningen är det ju tacksamt att tidigt kunna diskutera priser och tillsammans hitta kostnadsreducerande åtgärder. Dessutom vet väl de flesta av erfarenhet att så fort det blir tvister så blir det dyrare. Mycket bättre då att konfrontera och lösa problem i tidigt skede. 

Dags att pröva partnering

För oss skulle både projektpartnering och strategisk partnering fungera, i ena fallet kanske vi har en skola och i ett annat flera kök. Jag hade ett köksmöte igår med en kollega som påpekade att ” vi börjar ju från ruta ett varje gång i ett projekt”. Så vi började prata om hur vi skulle kunna jobba bort det, genom att skapa ett gemensamt lokalprogram för köken och sedan justera det efter det praktiska förhållandet på varje ny arbetsplats. Partnering känns väldigt naturligt för oss, vi skulle kunna ta ett mindre projekt som till exempel köken som ”provprojekt” till att börja med. Jag ser bara fördelar med arbetssättet och redan nu är jag väldigt mån om att ha den dialog och samverkan i våra projekt. 

Ju bättre vi blir på att vara beställare desto bättre blir slutprodukten." 

Jag gick till tekniska förvaltningen och frågade om vi inte skulle testa att köra partnering och nu har vindarna börjat vända, nu finns det intresse för att köra ett sådant projekt antingen i strategisk form eller som projektpartnering. Jag kallar faktiskt sedan flera år tillbaka den tekniska förvaltningen till träffar med jämna mellanrum för att diskutera vad som händer i kommunen, och vad som skulle kunna hända, och de träffarna brukar så intressanta att alla som blir tillfrågade vill vara med.

Slutprodukten ska vara en bra lösning för alla 

Partnering lockar också för att det skulle vara intressant att följa hela resan, vad som händer i de olika delmomenten. Det skulle dessutom göra stor skillnad om skolorna fick känna delaktighet i det som byggts. Det är så lätt hänt att får man bara en färdig produkt levererad så tänker man ”fin lokal, men…” och så fort ”men” kommer in då glömmer man ju bort de fina lokalerna och ser bara problemen och vad kunde ha gjorts annorlunda. När slutprodukten däremot blir en bra lösning för verksamheten som vi känner att ”det här är något vi själva har varit med i” så resulterar det i både glädje och stolthet. 

Med gemensamma beslut och ett gemensamt verkställande får vi rätt produkt till rätt pris. Men det är nog viktigt att komma ihåg att ska det bli bra partnering måste man vara beredd att vara aktiv som beställare. De går an att bara sitta tillbakalutad och vänta på att någon ska lösa ens problem utan man måste själv vilja vara med och ta i det. Ju bättre vi blir på att vara beställare desto bättre blir slutprodukten." 

URKRAFTs partneringutbildning i Luleå 

URKRAFT har skapat ett jättebra utbildningsupplägg. Det var väldigt givande att man får jobba lite på kammaren också och reflektera över vad man hört och sett. Här fanns det faktiskt utrymme för att sätta sig i grupper och prata och hur man såg på partnering och bygg från olika håll – vad för erfarenheter har man som brukare, entreprenör, platschef, inköpare? Det skapade stora möjligheter att ställa frågor till personer i olika roller som man inte haft kontakt med riktigt på det sättet ute i själva projekten. Det var ett bra utbildningstempo som gav tydlig förståelse för vad som händer i de olika faserna, vad som ingår i vilket skede. Då blir det också lättare att följa med i de olika detaljerna och det kändes som väldigt befriande när man började förstå och fick ställa öppna frågor. Sedan var det en höjdare att ha föreläsarna där och ta del av deras åsikter och tankar – de blev faktiska ”levande” bevis på att fungerar. 

Kort och gott så var det en toppenutbildning och jag är väldigt tacksam att jag fick gå den. Mixen av praktiska och teoretiska moment var bra, upplägget var bra – mycket bättre än korvstoppningsprincipen som man brukar köra på under kurser. Deltagarnas olika bakgrund ledde till att vi ställde många olika frågor och sedan knöts säcken ihop ordentligt när vi avslutade dagarna med en gemensam avstämning. I alla fall av mig så får URKRAFTs partneringutbildning fem stjärnor av fem.