Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Urban Rohdin Fryksdalens Sparbank

Framgång i 3 Steg

MED EGNA ORD. Urban Rohdin berättar om Fryksdalens Sparbanks fantastiska resa.

Fryksdalens Sparbank är inget vanligt företag och inte heller en bank i mängden. Som sparbank har de inga enskilda ägare utan ägs i princip av sina kunder. Bankens vinster ska användas till att stödja satsningar och verksamheter som gör Fryksdalen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Sedan 2005 har Jonny Gustavsson på URKRAFT hjälpt Fryksdalens Sparbank att utveckla sin verksamhet och sina anställda. I en exklusiv intervju berättar sparbankens vice VD Urban Rohdin om den fantastiska och framgångsrika resa i tre steg som gjort Fryksdalens Sparbank till en bank, med visionen att vara det självklara valet för fryksdalingen.

STEG 1 - ”Fryksdalen Framför Allt” ger tydliga mål och ökad arbetsglädje

”Det första vi fokuserade på var att skaffa oss ett grepp om hur bankens övergripande struktur såg ut, och hur vi ville att den skulle se ut. Vi förstod att för att verkligen lyckas utveckla vår verksamhet var det viktigt att vi ända från början involverade alla anställda och lyssnade in oss på vad de hade för tankar och idéer. Därför djupintervjuade Jonny hela vår personal, vilket resulterade i att det blev tydligt för verksamheten att vi var redo för att anta utmaningen med att förnya Fryksdalens Sparbank.

Gemensamma aktiviteter utvecklar

Eftersom en organisation består av människor, är det av naturliga skäl väldigt svårt att utveckla organisationen utan att utveckla människorna. Men precis lika självklart är att det inte räcker att människorna utvecklar sig själva enbart, var och en på sitt eget håll. När vi väl bestämt oss för att genomföra vår resa tillsammans påbörjade vi arbetet med att lära känna varandra på ett djupare plan än tidigare. En förutsättning för att vi skulle lyckas med detta var de gemensamma och utvecklande aktiviteter som Jonny anordnade. Tack vare aktiviteterna blev vi mer medvetna om hur vi är som personer, privat och professionellt, och vi insåg vilken otrolig potential vi har att utveckla vår verksamhet.

Fryksdalen Framför Allt 1.0

Så småningom mynnade resultatet av vårt samarbete ut i en intern skrift som vi kallade FFA 1.0 – Fryksdalen Framför Allt. Varifrån vi kommer, varför vi finns och varför vi går till jobbet sammanfattas där, liksom vad vi har för värden i banken och vad verksamheten står för. Dessutom innehåller den en mängd konkreta idéer som vi tagit fram tillsammans för hur vi ska göra verksamheten ännu bättre för såväl kunder som medarbetare.

Ett mål och en tro i sitt arbeteInnan vi tillsammans utformade Fryksdalen Framför Allt kunde det råda olika åsikter kring hur vi definierar Fryksdalens Sparbank. Därmed var det ibland svårt för de anställda att mäta betydelsen av sina arbetsinsatser, vilket på sina håll gav upphov till förvirring . Men när vi tillsammans tog oss tid och formulerade vårt uppdrag och vår vision – redan då märktes en positiv förändring hos de anställda. Plötsligt hade många ett mål och en tro i sitt arbete. Det var det första steget i vår otroliga resa.”

Fryksdalens SparbankSTEG 2 – SDI ger insikt, förebygger konflikter och skapar ett tryggt klimat

”Om Steg 1 handlade mycket om hela bankens verksamhet, koncentrerade vi oss i Steg 2 på gruppen och individen, eller Jaget & Laget som URKRAFT kallar det. I detta steg lät Jonny alla anställda genomföra en SDI-kartläggning, vilket är ett verktyg för att förstå vad som driver dig som människa och hur din drivkraft påverkar omgivningen. När du väl vet det, är det betydligt lättare att använda de styrkor som varje människa har på ett engagerande och förståndigt sätt när man träffar andra. Dessutom fick var och en förståelse för de situationer som kan uppstå om man hamnar i konflikt med andra eller sig själv – och därmed också hur man kan förebygga konflikterna.

SDI höjer taket

SDI-kartläggningen var ett genombrott för hela verksamheten. Sedan vi genomförde den har det skett en bestående förändring i hur vi beter oss och hanterar situationer här på Fryksdalens Sparbank. Alla anställda gjorde SDI-kartläggningen avdelningsvis och det öppnade upp för nya diskussioner där det var högt i tak. Vi fick möjlighet att i ett tryggt klimat diskutera frågeställningar som ”Varför reagerar du på det där viset när jag säger så här?” eller, minst lika ofta, ”Varför reagerar du inte på det där sättet när jag säger så här?”. Resultatet av att vi äntligen vågade ställa varandra de här relativt enkla frågorna som många var och en gått och grubblat på, blev en mängd nya insikter om hur vi är som personer i såväl våra yrkesroller som privat.

Sedan vi kartlade våra olika personligheter med SDI har det skett en bestående förändring i hur vi beter oss och hanterar situationer här på Fryksdalens Sparbank.

SDI skapar förståelse

För egen del drar jag ständigt nytta av mina kunskaper från SDI-kartläggningen eftersom jag numer har större förståelse för mina medarbetares personligheter och läggning. Tack vare kartläggningen har jag lärt mig mycket om hur jag bör närma mig en viss person för att denne ska känna sig bekväm liksom hur jag bör prata med personen och hur personen vill ha sin feedback. Jag känner till mer om vad personen är intresserad av och vad som får igång hans eller hennes motivationsbanor. Minst lika viktigt är att jag fått insikt i att en del uppgifter kanske inte riktigt passar en viss person, trots att de tillhör dennes ansvarsområden. Efter SDI-kartläggningen har jag lättare att få upp ögonen för sådana situationer och kan därmed också vara beredd att stötta personen i fråga lite extra om det skulle behövas. På många sätt har SDI-kartläggningen blivit ett användbart verktyg för hela Fryksdalens Sparbank och jag har ofta upplevt att jag tack vare mina nya kunskaper och insikter kan förhålla mig till mina medarbetare på en helt ny dimension.

Den lilla skriften Fryksdalen Framför Allt var bara det första steget på Fryksdalens  Sparbanks verksamhetsutvecklande resa.SDI som rekryteringsverktyg

Idag så gör vi SDI-kartläggningen på samtlig personal som vi nyanställer. Vi är nämligen alltid måna om att ha olika sorters personlighetstyper på jobbet. Det behövs en spridning för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och arbeta i ett klimat som alla anställda trivs i och stimuleras av. Vi har en filosofi på Fryksdalens Sparbank som säger att rätt person kanske inte nödvändigtvis är den som besitter en eminent sakkunskap utan snarare den som besitter en passande personlighet. Det spelar ingen roll om du skulle råka vara Sveriges bäste bolånegivare – om du inte stimuleras av kundkontakten är det ändå ganska kört, eftersom vår verksamhet bygger på långsiktiga relationer. Att bevilja och lägga upp ett lån i en dator, det kan vem som helst lära sig att göra men att lära sig socialt beteende, det tror jag är fruktansvärt svårt.

SDI blir Fryksdalen Framför Allt 2.0

I Steg 2 skapade vi också enligt logikens alla regler ”Fryksdalen Framför Allt 2.0”, i vilken vi satte på pränt hur vi ska bete oss mot våra kollegor och våra kunder, vad som är okej att säga och göra och vad som inte är okej. Boken är av stor nytta, i mitt fall särskilt när jag för individuella samtal med de anställda. Om den anställde berättar att ”Jag tycker det är tråkigt när den personen säger så” eller ”Jag mår inte bra i den här situationen” så är det väldigt bra att kunna resonera utifrån FFA 2.0 där vi alla gemensamt har kommit överens om hur saker och ting ska gå till på vår arbetsplats.

SDI avdramatiserar konfrontationer

I många fall har det visat sig att fastän en person inte trott sig agera fel så kan andra ha uppfattat agerandet som konstigt eller kränkande. Jag brukar göra liknelsen att även om du och jag åker samma berg-och-dalbana så kommer vi ändå att uppleva den olika, beroende på vad vi har för erfarenheter sedan tidigare. Du kanske har varit i USA och åkt attraktioner som är hundra gånger värre och kan därför inte för ditt liv förstå vad som är så himla farligt med den här lilla töntiga berg-och-dalbanan, men jag, som inte alls åkt lika häftiga saker, har en helt annan uppfattning. Det är vid sådana tillfällen som det gäller att vi kan kommunicera och visa acceptans för varandras olikheter. I alla situationer där människor ska samverka uppstår konfrontationer, det är ofrånkomligt, och precis lika viktigt som det är att i största mån försöka förebygga konflikter är det att kunna hantera dem när de väl dyker upp.

I alla situationer där människor ska samverka uppstår konfrontationer, det är ofrånkomligt, och precis lika viktigt som det är att i största mån försöka förebygga konflikterna är det att kunna hantera dem när de väl dyker upp.

Jag har till min stora glädje upptäckt att efter SDI-kartläggningen har även de svåra, obekväma samtalen ökat mellan medarbetarna. Jag tror att många tidigare kunde gå runt och knyta händerna i fickorna över något som hänt två veckor tidigare. Mycket bättre då att direkt tala om för personen i fråga vad det är som snurrar i skallen. Ofta är det inte svårare än att någon utbrister ”Jamen, fasen, det har du ju rätt i, det tänkte jag inte på!” och sedan är bråket över innan det egentligen började.

SDI inger trygghet

Tack vare att det blivit så odramatiskt att prata om konflikter på det här viset tar allt färre samtal vägen genom mig som chef. Att det därmed inte alltid behöver bli ett trepartssamtal ser jag som en stor vinst eftersom risken minskar att debatten blir föremål för egentolkningar på grund av att jag inte har hela bilden av konflikten. Samtidigt är jag inte ett dugg orolig för att något ska hända bakom min rygg eftersom jag ser till att ha en tät uppföljning med mina medarbetare, så om någonting inte riktigt stämmer överens med verkligheten upptäcker jag det direkt. Sammanfattningsvis kan man säga, att det under Steg 2 uppstod en väldig trygghet på verksamhetens alla plan som inte fanns innan SDI-kartläggningen.”

SDI är effektfullt och framkallar glädje

Under hela resan har vi naturligtvis genomfört såväl kund- som medarbetarundersökningar, för att kunna bekräfta att vår verksamhet verkligen utvecklas i den riktning och takt som vi velat. Det är med stor glädje vi har kunnat konstatera att resultaten av alla undersökningar varit oerhört positiva. Således var det med gott mod som vi reste vidare mot det Fryksdalens Sparbank som vi känner att vi är idag.”

Fryksdalens SparbankSTEG 3 – Utveckling avdelningsvis och ett fortsatt aktivt arbete för visionen

”När vi genomfört Steg 1 och Steg 2 av vår resa så inledde vi, givetvis, Steg 3. Detta är det steg som vi fortfarande arbetar aktivt för att utveckla och som inriktar sig mer på våra respektive avdelningar på Fryksdalens Sparbank. För de avdelningar som fokuserar mycket på försäljning till exempel handlar det mycket om kundmötesträning och hur vi bättre kan saluföra vårt varumärke. Gemensamt för alla avdelningar är dock fortfarande att allt arbete baseras på vår gemensamma vision Fryksdalen Framför Allt.

Utvecklingsdagar med URKRAFT

Ända sedan 2005, då vi inledde vårt samarbete med URKRAFT och påbörjade vår resa, samlas vi varje år för att genomföra utvecklingsdagar med URKRAFT:s konsult Jonny Gustavsson. För andra kanske det kan verka som en onödig tradition men vi på Fryksdalens Sparbank tycker det är lika fantastiskt varje gång. URKRAFT har alltid något nytt att erbjuda och det brukar dyka upp en hel del nya, kreativa idéer under våra dagar med dem. Dagarna tillsammans har en otroligt bra effekt och ger oss på Fryksdalens Sparbank chans att återkoppla till vad vi gjort tidigare under vår resa och diskutera hur vi tycker att det varit, och hur det är. Ett av de många inslagen under utvecklingsdagarna är dessutom att göra en omvärldsanalys där vi tar upp vad som händer i banken just nu och vad som krävs av respektive avdelning. Det är väldigt viktigt för alla anställda att veta att vi inte är ute på herrelöst vatten, att vi har koll på vilken fyr vi är på väg mot, så att säga. Vi tar också tillfället i akt att i förebyggande syfte diskutera eventuella problem som kan dyka upp i framtiden och hur vi i så fall skulle lösa dem.

Reflektioner kring resan

Vi på Fryksdalens Sparbank är väldigt nöjda med vad vi lyckats åstadkomma och fortfarande åstadkommer under vår resa. Skillnaden mellan hur det var då vi inledde vår resa år 2005 och hur det är idag är som natt och dag. Både mätningar och samtal visar att de anställda känner sig tryggare nu när de har större koll på hur de själva och andra fungerar och vet mer om vad de har för styrkor och svagheter. Det finns medarbetare som fått en otrolig insikt i sig själva och till och med knäckt en nyckel i sitt privatliv. Givetvis tyckte inte alla att det var jättebekvämt med lära-känna arbetet till en början och många upplevde det som väldigt konstruerat att ge och ta feedback, men allt här i livet kräver lite övning och nu har det blivit en naturlig del av vardagen som hjälper oss otroligt mycket i vårt utvecklingsarbete.

Om det är någonting jag har insett under vår otroliga resa så är det att om bara rätt individ förses med rätt förutsättningar, kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

Den riktiga framgångsnyckeln har nog bestått i att det varit så mycket konkreta och praktiska övningar skräddarsydda just för oss och våra förutsättningar. Vi har inte bara satt alla anställda att plöja igenom en bok i ämnet utan resan har genomgående varit upplevelsebaserad och fokuserat på att varje individ ska få reflektera själv. För om det är någonting jag har insett under vår otroliga resa så är det att om bara rätt individ förses med rätt förutsättningar, så kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

Fryksdalen Framför Allt

Att driva bank är egentligen inga konstigheter – alla kan låna ut pengar och alla kan låna in pengar. Men att ge ett förstklassigt personligt bemötande för kunden, det är svårare. Det är vad vårt uppdrag Fryksdalen Framför Allt syftar till–att kunna försäkra kunden om att vi är bäst på det personliga mötet. Vi vill vara banken som sätter Fryksdalen främst, och den bank som fryksdalingen föredrar framför allt.”