Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Jan har alltid med sig partneringtänket

Jan Matsson framför Kronogårdsskolans uppmärksammade "bokstavsfasad".

Med egna ord. Jan Mattson, projektledare Trollhättans Tomt AB berättar om partnering-projektet Kronogårdsskolan som överträffade förväntningar på både ekonomi och kvalitet.

“Visionen när vi byggde “Kronan” var att skapa en byggnad som fungerade som skola, kulturhus och bibliotek med möjlighet till uthyrning av lokaler.

Kronogården där skolan är förlagd var en mångkulturell stadsdel med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och det förekom oroligheter, skadegörelse och otrygghet i området. Detta ville vi ändra på, genom att göra Kronan till en symbol för att Trollhättan bryr sig om och har en vilja av att skapa ett bättre Kronogården.

Låg ekonomi och hög kvalitet

Våra politiker valde att bygga skolan i partnering eftersom de ville ha koll på den ekonomiska delen och eftersom det var mycket med projektets utformning som ännu i stod klart. Tack vare att vi handlade upp i partnering höll vi oss inom de ekonomiska ramarna och fick dessutom en väldigt hög kvalitet på projektet.

Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå våra gemensamma visioner för Kronan. URKRAFT var en mycket bra partneringledare som såg till att allas röster blev hörda och räknade. Mycket av det som jag lärde mig under projektet om tillit och öppenhet har jag tagit med mig in i andra projekt, även när dessa inte bedrivs i partnering.

URKRAFT SÅG TILL ATT ALLAS RÖSTER BLEV HÖRDA OCH RÄKNADE I PROJEKTET"Partneringprojektet Kronan har blivit en byggnad som uppfyller alla våra förväntningar och visioner. Idag har trenden att man söker sig bort från Kronogården vänt, istället söker sig många till Kronan. Skolan har plats för 440 elever och är idag fylld, biblioteket har fördubblat antalet biblioteksbesök och gemensamhetslokalerna är uthyrda nästan konstant. Kronan är ett fantastiskt resultat av en fantastisk resa som jag ser tillbaka på med stor glädje.”

Jan Mattson
Projektledare Trollhättans Tomt AB