Vxl: 0500-48 14 44

Partnering och upphandling inom LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all upphandling från statliga och kommunala myndigheter samt kommunala företag och verk. Det samlade värdet på all offentlig upphandling i Sverige uppskattas till omkring 500 miljarder kronor årligen. Syftet med lagen är att de offentliga medel som bekostar upphandlingen ska användas på bästa sätt. Lagtexten säger att myndigheten som upphandlar ska anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det billigaste.

LOU utgör i sig inget hinder för att arbeta i partnering. Det finns flera projekt som upphandlats i partnering men lagen ställer stora krav på att beställaren är tydlig med på vilka kriterier upphandlingen kommer att avgöras. Sedan LOU förändrades 2007 och rätten att förhandla innan upphandling infördes kan aktörerna vara med tidigt i projektet och beställaren har möjlighet att träffa både anbudsgivare och enskilda nyckelpersoner för intervjuer.

Strategisk partnering går också att upphandla inom LOU. Giltighetstiden för ett avtal får vara upp till fyra år men för en identisk eller likartad produkt går samarbetet att förlänga.

URKRAFT samarbetar med flera jurister och advokater som har stor erfarenhet av offentlig upphandling. Vi håller regelbundet föreläsningar och seminarier som tar upp frågor kring LOU.

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan